جدول گروه های آموزشی

         گروه های آموزشی دانشکده
   مدیرگروه                                                         مقطع
حسابداری و مالی

آرش نادریان

دکتری تخصصی/کارشناسی ارشد/ کارشناسی/کارشناسی ناپیوسته/کاردانی/کاردانی پیوسته

مدیریت دولتی، بازرگانی، حسابداری و کارآفرینی

روح الله سمیعی

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي/کارشناسی ناپیوسته / کاردانی /کاردانی پیوسته