جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
حسابداری و مالی

آرش نادریان

کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی

مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی

مهدی نعیمی

دکتری/كارشناسي ارشد

مدیریت و کارآفرینی

روح الله سمیعی

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي/کاردانی

مدیریت و حسابداري صمد ایازی کاردانی / کارشناسی