گروههای آموزشی واحد

رديف

عنوان رشته

 نام ونام خانوادگي

 مرتبه علمي

1

دانشکده مدیریت حسابداری-تحصیلات تکمیلی حسابداری و مالی مقطع(کارشناسی ارشدو دکتری تخصصی)

آرش نادریان

استادیار

2

دانشکده مدیریت حسابداری-تحصیلات تکمیلی مدیریت (دولتی و بازرگانی) مقطع کارشناسی ارشد

مهدی نعیمی

مربی

3

دانشکده مدیریت حسابداری-تحصیلات تکمیلی مدیریت و کارآفرینی مقطع(دکتری تخصصی)

سامره شجاعی

استادیار

4

دانشکده مدیریت حسابداری-مدیریت و حسابداري مقاطع (کاردانی و کارشناسی)

صمد ایازی

استادیار