رشته های دانشکده مدیریت حسابداری واحد علی آبادکتول

رديف

دانشکده واحد

نام رشته

مقطع

1

مديريت وحسابداري

حسابداری

دكتري تخصصي

2

مديريت وحسابداري

كارآفريني

دكتري تخصصي

3

مديريت وحسابداري

مالی -مهندسی مالی

دكتري تخصصي

4

مديريت وحسابداري

مديريت بازرگاني-بازاريابي

دكتري تخصصي

5

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-رفتار سازمانی

دكتري تخصصي

6

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

دكتري تخصصي

7

مديريت وحسابداري

مدیریت صنعتی -مالی

دكتري تخصصي

8

مديريت وحسابداري

حسابداري

كارشناسي ارشد

9

مديريت وحسابداري

حسابداری و مدیریت

كارشناسي ارشد

10

مديريت وحسابداري

حسابرسي

كارشناسي ارشد

11

مديريت وحسابداري

مديريت بازرگاني-بازاريابي

كارشناسي ارشد

12

مديريت وحسابداري

مديريت دولتي-خط مشی گذاری عمومی

كارشناسي ارشد

13

مديريت وحسابداري

مديريت دولتي-طراحی سازمانهای دولتی

كارشناسي ارشد

14

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی

كارشناسي ارشد

15

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-توسعه نيروي انساني

كارشناسي ارشد

16

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی-مديريت تحول

كارشناسي ارشد

17

مديريت وحسابداري

حسابداری

كارشناسي

18

مديريت وحسابداري

مديريت صنعتي

كارشناسي

19

مديريت وحسابداري

مديريت مالي

كارشناسي

20

مديريت وحسابداري

مدیریت بازرگانی

كارشناسي

21

مديريت وحسابداري

مدیریت بیمه

كارشناسي

22

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی

كارشناسي

23

مديريت وحسابداري

علمی-کاربردی حسابداری

 كارشناسي ناپيوسته

24

مديريت وحسابداري

مديريت بازرگاني

 كارشناسي ناپيوسته

25

مديريت وحسابداري

مدیریت دولتی

 كارشناسي ناپيوسته

26

مديريت وحسابداري

حسابداری

 کاردانی

27

مديريت وحسابداري

مدیریت بازرگانی

 کاردانی

28

مديريت وحسابداري

علمي كاربردي حسابداری

  کاردانی پیوسته