ردیف

گروه

نام

نام خانوادگی

رشته

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

اقتصاد

محمدتقي

خسروي لاريجاني

علوم اقتصادي - اقتصاد نظري

دانشجوی دکتری

مربي

2

اقتصاد

سيدمحمدرضا

حسيني

علوم اقتصادي ـ اقتصاد پول و بانكداري

دکتري تخصصي

استاديار

3

اقتصاد

مجيد

نصيري

علوم  اقتصادي

دکتري تخصصي

استاديار

4

حسابداری

صمد

ايازي

حسابداري

دانشجوی دکتری

مربي

5

حسابداری

علي

خامکي

حسابداري

دانشجوی دکتری

مربي

6

حسابداری

مجيد

اشرفي

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

7

حسابداری

مريم

بخارائيان خراساني

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

8

حسابداری

عليرضا

پاکزاد

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

9

حسابداری

علي

خوزين

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

10

حسابداری

آرش

نادريان

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

11

حسابداری

جمادردی

گرگانلی دوجی

حسابداري

دکتري تخصصي

استاديار

12

مدیریت

حميدرضا

جلائي

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

13

مدیریت

داود

شرفي زاده

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

14

مدیریت

بهزاد

شهرابي

مديريت بازرگاني - مديريت تحول

دانشجوی دکتری

مربي

15

مدیریت

عليرضا

مزيدي

مديريت  دولتي - منابع انسانی

دکتری تخصصی

استادیار

16

مدیریت

الهه

معصومي

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دانشجوی دکتری

مربي

17

مدیریت

مهدي

نعيمي نظام آباد

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دانشجوی دکتری

مربي

18

مدیریت

عبد الحميد

ابراهيمي

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دکتري تخصصي

دانشيار

19

مدیریت

عليرضا

اسفندياري مقدم

علم اطلاعات و دانش شناسي

دکتري تخصصي

دانشيار

20

مدیریت

پرويز

سعيدي

مديريت - مديريت مالي

دکتري تخصصي

دانشيار

21

مدیریت

ابراهيم

عباسي

مديريت - مديريت مالي

دکتري تخصصي

دانشيار

22

مدیریت

فريدون

آزما

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

دکتري تخصصي

استاديار

23

مدیریت

علي

تبديلي آذر

مديريت دولتي-رفتارسازماني

دکتري تخصصي

استاديار

24

مدیریت

روح اله

سميعي

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي

دکتري تخصصي

استاديار

25

مدیریت

سامره

شجاعي

مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني

دکتري تخصصي

استاديار

26

مدیریت

محمدباقر

گرجي

مديريت دولتي - مديريت منابع انساني

دکتري تخصصي

استاديار

27

مدیریت

محمودرضا

مستقيمي

مديريت دولتي-رفتارسازماني

دکتري تخصصي

استاديار

28

مدیریت

محسن

ملک محمدي

مديريت - استراتژیک

دکتري تخصصي

استاديار

29

مدیریت

هرمز

مهراني

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دکتري تخصصي

استاديار