به اطلاع می رساند بخش سایت دانشکدذه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از نظر طراحی و محتوایی بهینه سازی و بازطراحی گردید.