جدول مسئولین دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :  حسین علی خاندوزی                    

      

 

رئیس اداره پژوهش :  موسی خداوردی                                               mosa khodaverdi