مسئولین و همکاران دانشکده مدیریت و حسابداری

موسی خداوردی

معاون آموزشی دانشجویی

علی خاندوزی

کارشناس مسئول امور آموزشی و پژوهشی

جواد ربیعی

کارشناس امور پژوهشی

(پایان نامه ها)

رمضان عاشوری شیخی

کارشناس آموزشی

حشمت الله عباسی

مسئول کتابخانه ها