جدول مسئولین دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

حسین علی خاندوزی

 رئیس اداره پژوهش  :

موسی خداوردی mosa khodaverdi