مشخصات فردی رئیس دانشکده مدیریت وحسابداری

 

 

نام : بهزاد

نام خانوادگی :  شهرابی

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : دکتری کارآفرینی 

            

  photo 2020 07 06 08 59 29 ce20a