مشخصات فردی رئیس دانشکده مدیریت وحسابداری

 

نام : محمود رضا

نام خانوادگی :  مستقیمی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : رهبری و علوم رفتاری( مدیریت و توسعه سازمانی )

            

                  Dr Mostaghimi f43df