مشخصات فردی رئیس دانشکده مدیریت وحسابداری
نام: محمودرضا  Dr Mostaghimi f43df
نام خانوادگی: مستقیمی
متولد:  1330
مرتبه علمی: استادیار
 رشته تحصیلی: رهبری و علوم رفتاری(مدیریت و توسعه سازمانی)